เกี่ยวกับเรา
โครงการการขยายพื้นที่ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จัดทำ ห้องสมุดส่วนผสมอาหารแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพและการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับมอบหมายในส่วนการพัฒนาห้องสมุดส่วนผสมอาหารเสมือน (virtual food ingredient library)
ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลส่วนผสมอาหาร อันเป็นงานบูรณาการระหว่าง การรวบรวม จัดกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมอาหารที่มีอยู่ในระดับอุตสาหกรรม และข้อมูลส่วนผสมอาหารที่มีอยู่ในระดับงานวิจัยทางวิชาการ และมีความเป็นงานวิจัยแนวหน้า (frontier research) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ให้กับ รัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนผสมอาหารแบบไตรภาคี ได้แก่หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อนำความรู้มาพัฒนายกระดับและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารของประเทศให้มีระดับสากลต่อไป