นวัตกรรมการแปรรูปอาหารใหม่ ผ่าน “การให้ความร้อนแบบ โอห์มมิก”

นวัตกรรมการแปรรูปอาหารใหม่ผ่าน “การให้ความร้อนแบบโอห์มมิก” ที่เป็นเทคโนโลยีการให้ความร้อนแก่อาหารโดยตรงและรวดเร็ว สามารถคงคุณลักษณะ คุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ก่อนการแปรรูป งานวิจัยใช้ได้จริง โดย ผศ.ดร. ปิติยา กมลพัฒนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ จากข้อมูลงานวิจัยเรื่องเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค (แฟ้มวีดีโอข้อมูล https://www.youtube.com/watch?v=fIzieVcP4ks) และผลงานวิจัยเรื่อง Ohmic Heating of an Electrically Conductive Food Package ติดตามผลงานวิจัยฉบับเต็มจาก https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27925258/ และผลงานเรื่อง Ohmic heating of a solid-liquid food mixture in an electrically conductive package (จากผลงานวิจัยฉบับเต็ม https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0260877420302776)

วันที่ 09 เมษายน 2564