อาหารเน่าเสียจากจุลินทรีย์ป้องกันได้ ด้วยนวัตกรรมใหม่จากผลงานวิจัย ของ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์

อาหารเน่าเสียจากจุลินทรีย์ป้องกันได้ด้วยนวัตกรรมใหม่จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ ที่เน้นการใช้สารจากธรรมชาติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร จากผลงานวิจัยเรื่อง Assessment of Antimicrobial Activity, Mode of Action and Volatile Compounds of Etlingera pavieana Essential Oil ในผลงานฉบับเต็มจาก https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7397041/

และงานวิจัยเรื่อง An assessment of antibacterial mode of action of chitosan on Listeria innocua cells using real-time HATR-FTIR spectroscopy ในผลงานฉบับเต็มจาก https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0141813019313856

และผลงานเรื่อง Antimicrobial activity of collagen casing impregnated with nisin against foodborne microorganisms associated with ready-to-eat sausage จากผลงานฉบับเต็มจาก https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0956713516306090

วันที่ 09 เมษายน 2564