ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ ที่มีความชำนาญด้านงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่ อาศัยการวิเคราะห์และตรวจวัดสารเมแทบอไลต์หรือสารชีวโมเลกุลขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตหรือแปรรูปอาหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการผลิตอาหารในองค์รวม สามารถแก้ปัญหา ออกแบบ หรือดำเนินการได้แม่นยำมากขึ้น

ตัวอย่างเช่นการติดตามการเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษาไวน์จากมะม่วงน้ำดอกไม้ จากผลงานวิจัยเรื่อง Integrative metabolomics-flavoromics to monitor dynamic changes of ‘Nam Dok Mai’ mango (Mangifera indica Linn) wine during fermentation and storage

ผลงานฉบับเต็ม ติดตามได้จาก https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S2212429219303815

ภาพจาก (https://pixabay.com/images/id-1320111/) ภาพโดย Dean Moriarty จาก Pixabay

วันที่ 08 เมษายน 2564