บนสังคมออนไลน์ มีการแชร์คลิปวิธีดูว่าในอาหารมีธาตุเหล็กหรือไม่ ด้วยการใช้แม่เหล็กดูดแต่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร

บนสังคมออนไลน์ มีการแชร์คลิปวิธีดูว่าในอาหารมีธาตุเหล็กหรือไม่ ด้วยการใช้แม่เหล็กดูดแต่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร ติดตามกับ คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
- ตรวจสอบกับ ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย ณัฐวัฒน์ จิตรมั่น

วันที่ 09 เมษายน 2564