กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ เกี่ยวกับวัตถุเจือปนในอาหาร

กระทรวงสาธารณาสุข ได้ออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ เกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 418 ที่กำหนดปริมาณการใช้

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P418.pdf

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 417 ที่แจ้งยกเลิกฉบับก่อนหน้าดังระบุในประกาศ

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P417.pdf

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) ฉบับที่ 1 (http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/417_FoodAdditives.pdf)

และฉบับที่ 2 (http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/418_FoodAdditives.pdf)

วันที่ 04 พฤษภาคม 2564