หนังสือ พืชป่าสมุนไพร จากกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หนังสือ พืชป่าสมุนไพร จากกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
มีข้อมูลพืชสมุนไพรประมาณ 700 ชนิด และตำรับยาสมุนไพรประมาณ 200 ตำรับ
ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1: “พืชสมุนไพร”... ที่ใช้ทำเครื่องยา
ส่วนที่ 2 : “ตำรับยา”... เป็นชื่อตำรับยา/ชื่อโรค/อาการเจ็บป่วย/ชื่อหมอ

วันที่ 04 พฤษภาคม 2564